0801417Seed Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ที่สำคัญของโลก สถานการณ์การผลิต และการใช้เมล็ดพันธ์ของประเทศไทย ขั้นตอนการผลิตและควบคุม คุณภาพเมล็ดพันธ์ หลักการพัฒนาและการขยายพันธ์จากเมล็ดพันธ์หลักการผลิตเมล็ดพันธ์เพื่อการค้า.


The important locale of seed production in the word. The situation of seed production and using seed in Thailand , The processing and Controlling of quality seed production the processing and controlling of quality seed production, fundamental of
development and propagation of seed for business.