0801391Field Training 3
การฝึกงาน 3
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต1 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0801192

Course Description
ฝึกงานปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช


In-service traning and practice in Plant production Technology.