0801371Seed Technology
เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์พืช
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เมล็ดพันธ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ คุณภาพเมล็ดพันธ์ การกำเนิดพัฒนาการและการสุกแก่ของเมล็ดพันธ์ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธ์ ความมีชีวิตและการสุกแก่ของเมล็ดพันธ์ การพักตัวของเมล็ดพันธ์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์ การเก็บเกี่ยวและการลดความชื้นเมล็ด
พันธ์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ และกฎหมายเมล็ดพันธ์

Seed and technology, seed quality, seed formation development and and maturity , seed structure and chemistry, seed viability and maturity, seed dormancy,seed vigor,harvesting and dying, seed conditioning, principle of seed storage and seed law.