0801329Cropping Systems
ระบบการปลูกพืช
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการปลูกพืช ระบบการปลูกพืช และการผลิตยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การใช้ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพืชภายใต้ระบบการปลูกพืชการวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์มในประเทศไทย การทดสอบและประเมินผลระบบการปลูกพืช


The meaning of Cropping systems Soil and climatic factors affecting the design of Cropping patterns. Cropping systems and rubber production in Northeast Thailand. Fertilizer use and pest management under multple cropping systems. Farming systems research
and development in Thailand. Testing of Cropping pattern. Economic methodology for assessing Cropping systems.