0801192Field Training 2
การฝึกงาน 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต1 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0801191

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชสวน


In-service traning and practice in tlorticuliure production.