0801191Field Training 1
การฝึกงาน 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต1 (0-6-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชไร่


In-service traning and practice in field crops tlorticuliure production.