0709469Case Study
กรณีศึกษาผู้ป่วย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0709310

Course Description
กระบวนการพยาบาล หลักการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะราย การศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไข และการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเฉพาะราย การให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย