0709467Dental Case Study
กรณีศึกษาผู้ป่วยทางทันตกรรม
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาผู้ป่วยทางทันตกรรม โดยกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ด้านสาเหตุ ลักษณะของโรค การแสดงทางคลินิค อาการผู้ป่วย ระบาดวิทยาของโรค การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน ที่เหมาะสมกับการรักษาผู้ป่วย
การนำเสนออย่างเป็นระบบ การวิจารณ์ผลงาน