0709459Introduction to Preventive Dentistry
ทันตกรรมป้องกันเบื้องต้น
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยามศัพท์และคำที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรค ระดับการป้องกันโรค ธรรมชาติของโรคฟัน ธรรมชาติของการรักษา มาตรการการป้องกันโรคในช่องปาก การป้องกันโรคฟันผุและโรคปริทันต์ การใช้สารฟูออไรด์ การใช้สารเคลือบหลุมและรอยแยกฟัน โภชนาการกับทันตสุขภาพ
อนามัยช่องปาก การสบฟันผิดปกติ ฝึกการปฏิบัติอนามัยช่องปาก ฝึกการใช้สารเคลือบหลุมและรอยแยกฟัน สารป้องกันฟันผุ ฝึกการดูแลทันตสุขภาพในเด็ก