0804362Seminar in Biotechnology
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เอกสารทางงานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ การเสนอผลงานและการสัมมนาทางด้านวิทยาสาสตร์


Biotechnological papers or report, oral presentation and class disussion in sciences tropics.