0602321Professional Practice
ฝึกงานวิชาชีพ
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านทัศนศิลป์ ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน หรือศิลปินคนสำคัญ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
การทำงานในองค์กรต่างๆ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด อย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน

Experience on art professional training, internship in the governmental service sector, state enterprises, private sector, master artist, in order to gain knowledge and skill improvement
related to work in organization, the ability in personal development, systematic thinking, observation, decision making, skills in analysis and assessment