0602310Color in Arts
สีในงานศิลปะ
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีสี จิตวิทยาสี สัญลักษณ์ของสี หลักการและความสำคัญของสีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม


Color theory, color psychology, symbol of color principle and importance of colors in Fine Arts