0602106Drawing 2
วาดภาพ 2
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวาดภาพจากทิวทัศน์ในสถานที่ต่างๆ เช่นทิวทัศน์เมือง สลัม ทุ่งนา ป่าเขา เน้นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ และการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น มีการศึกษาค้นคว้า นอกสถานที่


Landscape drawing from different places; cityscape, slum, paddy and mountain with the emphasis on the practice to develop skills and the use of instruments, field study included