0709436Culture and Public Health Development
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะสาธารณสุข
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิเคราะห์ความแตกต่าง และอิทธิพลวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภาคที่เอื้ออำนวย หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบและหาวิธีการพัฒนาสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม