0803473Seminar in Food Technology and Nutrition
สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษางานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการอาหารรและเสนอรายงานการวิจัย


The study of research works and conducting report