0201201Statistical Methods
วิธีการทางสถิติ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนมิติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณา วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบภาวะอิสระโดยการทดสอบไคสแคว์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์แบบอย่างง่าย
การนำสถิติไใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป