0805482Land Resources Management
การจัดการทรัพยากรที่ดิน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทรัพยากรดินและสมรรถนะของดิน การประเมินศักยภาพของที่ดิน การจัดการดินที่มีปัญหา การจัดการดินในที่ราบ การจัดการดินในที่สูง ผลกระทบจากการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการวางแผนการใช้ที่ดิน


Land resources,land capability, evalutial of land, soil management, management of lowland soil, management of highland soil, effects of land use on environments,land use planning.