0802494Field Training 3
การฝึกงาน 3
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-180-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในสถาบันของรัฐ หรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชา