0802483Selected Topics in Animal Science
หัวข้อวิทยาการเฉพาะทางสัตวศาสตร์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการผลิตสัตว์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน