0301457Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0301332

Course Description
เทคนิคและวิธีการออกแบบพัฒนาระบบ การกำหนดโครงสร้างและรูปแบบที่มีคุณภาพ องค์ประกอบมนุษย์ในกระบวนการออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้ระบบ กลวิธี การตรวจสอบและรักษามาตรฐาน การประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษา ปัญหาและการแก้ไขข้อผิดพลาดในการอ


State of the art techniques in software design and development. Software life cycle, structure design. The development of a large software project. Human factors in the project. Relationship between users, system analysis and system designers. Project
inspection techniques, standards and cost evaluation in implementation and maintenance systems, verification and validation.