0801423Landscape Design and Management
การออกแบบตกแต่งสถานที่และการจัดการ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการออกแบบและตกแต่งสถานที่ ชนิดและลักษณะการจัดสวนแบบต่าง ๆ การเลือกใช้ไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกและการดูแลสนามหญ้า ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการตกแต่งสถานที่


Principles of landscape design, classification and properties of garden design, the usage of ornamental plant, planting of turf, equipment of landscape design, the concept of sustainability as applies to garden design.