0801412Vegetable Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตผัก
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ประโยชน์ การจำแนก การขยายพันธ์ การเพาะกล้า การปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการตลาดของพืชผัก ตลอดจนเทคนิคการผลิตผักเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง


Utilization , classification, propagation, tranplanting, cultivation, arvesting, and marketing of vegetable crops include to some techniques to produce high yield and quality.