0801411Pomology Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปลูกไม้ผล การดูแลรักษา ปัจจัยี่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของไม้ผลเทคนิคต่าง ๆ ที่บังคับให้พืชมีผลผลิตหรือคุณภาพตามที่ต้องการของตลาด


Cultivation, effect of plant growth, some tecthnology to control high productivity and quality for marketing .