0899403Agricultural Technology Transfer
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญาและหลักการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตร การกำหนดกลยุทธ เครื่องมือ และขั้นตอนในการดำเนินงานส่งเสริมการติดตามและการประเมินผลงาน
ส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร การวิเคราะห์วิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการเกษตร บทบาทของรัฐและเอกชนในการส่งเสริมการเกษตร

(Philosophy and principle of agricultural promotion, agriculture promotion of Thailand compared to developing countries and developed countries, land analysis, instrument and procedure in promotion, review and evaluation)