0899202Agro-Industrial Economics
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตการจัดการในอุตสาหกรรมเกษตร ทฤษฎีการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการทางตลาด นโยบายและลู่ทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ

(Agro-imdustries high priority to develop the country, inter-relation between agriculture products and agro-industry, cycle of products, processing and management in agro-industry, policy and trend to develop agro-industry of the country.)