0204427Drying
การอบแห้ง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0204221

Course Description
ความรู้พื้นฐานของการอบแห้ง คุณสมบัติของอากาศชื้นและอากาศแห้ง ปริมาณความชื้นในวัสดุอบแห้ง คุณสมบัติเชิงความร้อนในวัสดุอบแห้ง โครงสร้างภายในของวัสดุอบแห้ง การเคลื่อนที่ของอากาศ การถ่ายเทมวลระหว่างวัสดุอบแห้งกับอากาศ
ระบบการอบแห้งแบบต่าง ๆ การอบแห้งเมล็ดพืช อาหาร และผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาวัสดุที่อบแห้งแล้ว การวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการอบแห้งแต่ละชนิด และการอบแห้งแบบพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์