0503105Mass Media and Communication Behavior
สื่อสารมวลชนและพฤติกรรมการสื่อสาร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ ทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การประบุกต์ใช้สื่อสารมวลชนในการเรียนการสอน จริยธรรมกับการสื่อสารมวลชน พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์


Principles, communication theories,mass communication media,implementation of mass communication media in education,ethics and mass communication media,human behaviors in communication.