0503103Internet for Learning
ระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์และหลักการการใช้เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ โครงสร้างของเครือข่ายการเรียนรู้และการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ลักษณะและรูปแบบการใช้เครือข่ายการเรียนรู้


Concepts and principles of the use of internet for learning, structure of internet, learning from internet and characteristics and models of the use of internet for learning.