0105312English American Short Stories and Novels
เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกันในยุคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจแนวคิด และลักษณะของวรรณกรรม พร้อมทังสามารถวิจารณ์งานเขียนที่ศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ์