0105411Comparative Literature
วรรณกรรมเปรียบเทียบ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวรรณกรรมที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการประพันธ์ประเภท แก่นเรื่อง (theme) ตัวละคร และอื่น ๆ