0105310Experience in Using English 1
ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงท่ามกลางกลุ่มบุคคลหรือชุมชนที่สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ระยะเวลาการฝึกไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์


Practice in using English in real daily-life situations in an English-speaking community for a minimum period of 2 weeks.