0105401Discussion and Report
การอภิปรายและการรายงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105206 และ 0105305 หรือ
0105206 และ 0105305

Course Description
วิธีการและฝึกอภิปรายและรายงานปากเปล่า


Techniques and strategies in discussion; practice in discussion and oral report .