0105415Note-Taking and Summarizing
การจดบันทึกและสรุปความ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกเทคนิคในการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในการฟังและการอ่านและสามารถจับใจความสำคัญและเรียบเรียงใช้ในการเขียนสรุป