0105205Oral English 1
การพูด 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาการเน้นเสียงหนักเบาในประโยค จังหวะและทำนองเสียงที่มีความหมายแตกต่งกันฝึกฟังเรื่องราวและบทสนทนาให้เข้าใจ และหัดเก็บใจความจากเนื้อเรื่องที่ได้ยิน ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช้สำเนียงที่ถูกต้อง