0404515Health Counselling Skills
ทักษะการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0401522

Course Description
มโนมติการให้การปรึกษา กระบวนการให้การปรึกษาทางสุขภาพ การให้การปรึกษาผู้รับบริการที่มีภาวะความเจ็บป่วยต่างๆ


Concepts of counselling , health counselling process , counselling provision for all clients in disable states.