0402407Professional Nursing Practice
ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต3 (0-15-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:ผ่านทุกวิชาในหมวดวิชาชีพในหลักสูตร

Course Description