0402304Adult Nursing Practice 2
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0402201 หรือ
0402201 หรือ
0402201

Course Description