0401206Fundamental Nursing
การพยาบาลเบื้องต้น
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะพยาบาล
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description