0899101Agricultural Technology 1
เทคโนโลยีการเกษตร 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาและสถานการณ์ของระบบเกษตรในปัจจุบัน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัญหาการเกษตร สภาพเศรษฐกิจและการตลาดทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และหลักการเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตสัตว์ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย