0603417Construction Management
การบริหารงานก่อสร้าง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาขอบเขตและความสัมพันธ์ของงานด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การจัดระบบองค์กรของแต่ละส่วน หลักการบริหารโครงสร้างหน่วยงานและบริษัท การวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ รวมทั้งการกำหนดแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอน
จนงานสำเร็จ