0603303Architectural Design V
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต6 (2-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการออกแบบอาคารประเภทเคหการในชุมชนหนาแน่น และมีความสลับซับซ้อน ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ วางโครงการออกแบบอาคารและผังภูมิทัศน์ และเขียนแบบก่อสร้าง พร้อมกำหนดรายการก่อสร้างตามมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยมีงานออกแบบร่างประจำสัปดาห์ประกอบด้วย