0601404Acoustics
อุโฆษวิทยา
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักวิทยาศาสตร์ทางเสียงในแง่ดนตรี การจัดการให้เสียงมีผลตามประสงค์ การใช้เสียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้รู้เหตุรู้ผลของการเกิดเสียง ของเครื่องดนตรี และการปรับปรุงแก้ไข ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์สำหรับการบรรเลงวงลักษณะต่าง ๆ และสามารถปรับสภาพได้เพื่อความ
สมบูรณ์ของเสียงและการบรรเลง