0601401Seminar in Music/Dance Arts
สัมมนาดุริยางคศิลป์/นาฏยศิลป์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาค้นคว้าและนำเสนอประเด็นและปัญหา ที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน นำเสนอ อภิปรายและวิจารณ์เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดในการทำงานสร้างสรรค์ ผลงานในสาขาดุริยางคศิลป์หรือนาฏยศิลป์โดยทำงานจามโครงการเฉพาะบุคคล