0601301Music/Dance Business
ธุรกิจดุริยางคศิลป์/นาฏยศิลป์
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาการดำเนินงานทางธุรกิจ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ธุรกิจประเภทต่างๆ องค์การธุรกิจ การจัดองค์การ และการบริหาร ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆเพื่อการดำเนินงานและการประเมินกิจกรรมทางธุรกิจ