0601203Computer for Music/Dance I
คอมพิวเตอร์สำหรับดุริยางคศิลป์/นาฏยศิลป์ 1
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานด้านดุริยางคศิลป์หรือนาฏยศิลป์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานบันทึก และสร้างสรรค์ นาฏยลีลาและการประพันธ์เพลง คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบแสง สี เสียง ออกแบบเครื่องแต่ง
กายและฉากเวทีการแสดง