0202393Analytical Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202299 และ 0202351 หรือ
0202251 และ 0202299 หรือ
0202299 หรือ
0202251 หรือ
0202251

Course Description
การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องยูวีวิสิเบิล สเปกโทรเมตรี โฟลอินเจคชัน-อะนาไลซิส อะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโทรเมตรี อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี ฟลูออริมเตรี แก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลว แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทเมตรี
คาพิลลารีอิเล็ก-โทรโฟเรซีส

Electrochemical analysis, UV-Vis Spectrometry, flow injection analysis, atomic absorption spectrometry, infrared spectrometry, fluorimetry, gas chromatography, liquid chromatography, gas chromatography-mass spectrometry and capillary electrophoresis.