0202299Analytical Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0202211 หรือ
0202211 หรือ
0202211

Course Description
การวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนัก การวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตร การสกัด การกลั่นและโครมาโทกราฟี


Gravimetric method of analysis, volumetric methods of analysis, extraction, distillation and chromatography.