0202107Biochemistry for Applied Thai Traditional Medicine
ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะวิทย์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบทางเคมีของร่างกาย สารน้ำ เลือด และปัสสาวะ กระบวนการและสารจำเป็นที่เกี่ยวข้องในเมตาบอลิซึมของสารอาหารในร่างกาย
ในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติ กลไกการรักษาดุลต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานชีวเคมีในด้านการแพทย์แผนไทย

Structure and function of body chemical compounds, water substances, blood and urine, mechanisms and essential substances related to the metabolism of nutritional substances of body in
normal and abnormal conditions, mechanisms for homeostasis, applied basic biochemistry in Thai traditional medicine