1803402Aquatic Animal and Fishery Business Management Technology
เทคโนโลยีการจัดการสัตว์น้ำและธุรกิจประมง
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิดในการดำเนินงานฟาร์มสัตว์น้ำและการจัดการธุรกิจประมง หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการจัดการธุรกิจประมง ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมประมง
และการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ความรู้ในการจัดการสินค้าประมง การธุรกิจประมง การจัดการองค์กรและการบริหารงานบุคคลในธุรกิจ

Concept of aquafarm and fishery business management, economic principle applied to fishery business management, relationship among aquatic animal production, fishery industry and consumer demand response,
knowledge in fishery product marketing, fishery business management, organization and personnel management in business