1802698Clinical Seminar
สัมมนาทางคลินิก
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนากรณีศึกษาการก่อโรคในสัตว์ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์หรือหน่วยพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ วิธีการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค โดยฝึกปฏิบัติค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ การเรียบเรียงและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

eminar in pathogenic agents from patient animals in hospital or mobile clinic; diagnosis processes, therapeutic plans and disease prevention seminar, practice in scientific article searching,
analyses and synthesis of knowledge from scientific articles, preparation and presentation to public